اخبار

چاپ مقالات در مجلات ISI

با کوشش و تلاش کمیته علمی و اجرایی همایش این امکان حاصل شده است که مقالات مورد توجه کمیته تخصصی همایش جهت انتشار در مجلات ISI معرفی گردد

ادامه مطلب